Odvolací finanční ředitelství plošně a automaticky zamítá všechna odvolání

Politická aréna

Odvolací finanční ředitelství plošně a automaticky zamítá všechna odvolání
Nejvyšší správní soud v Brně Foto:

FOTO: NSS

Politická aréna

Tomáš Goláň

V Poslanecké sněmovně se objevil návrh skupiny poslanců na novelizaci soudního řádu správního. Jedná se o návrh poslanců Marka Bendy, Heleny Válkové, Marka Výborného, Jana Chvojky, Dominika Feriho, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Celá novela je navržena poslanci, kteří jsou patrně odtrženi od reality. Uvedená novela vychází z toho, že v posledních letech došlo k prudkému nárůstu kasačních stížností a novelou soudního řádu správního chtějí poslanci uvolnit Nejvyššímu správnímu soudu ruce. Zde je nárůst počtu kasačních stížností uvedený v důvodové zprávě. 2008 – 2889, 2009 – 2524, 2010 – 2213, 2011 – 2388, 2012 – 2955, 2013 – 2849, 2014 – 2647, 2015 – 2886, 2016 – 3246, 2017 – 4610, 2018 – 1474.

Tento nárůst však není způsoben tím, že by došlo k plošnému zneužívání institutu kasačních stížností, ale je výlučně způsoben nárůstem samotných správních žalob podávaných ke krajským soudům. Celou situaci vlastně způsobilo nefunkční Odvolací finanční ředitelství, které plošně automaticky zamítá všechna odvolání. Následně se musí subjekty domáhat právní ochrany u krajských soudů jako jediného stupně ve správním soudnictví. S prudkým nárůstem žalob podávaných ke krajským soudům tak logicky došlo i k prudkému nárůstu kasačních stížností.

Pro srovnání naše společnost od roku 1993 do roku 2013 podala jednu jedinou žalobu (tato byla úspěšná i u Nejvyššího správního soudu), neboť všechna naše tehdejší odvolání byla tehdejšími Krajskými finančními ředitelstvími uznána jako oprávněná. Od roku 2013 do letošního roku máme žalob asi 86 po celé republice. Některé skončí i u Nejvyššího správního soudu. A to jsou čísla jenom za naši firmu.

Další nárůst kasačních stížností způsobuje i to, že Odvolací finanční ředitelství téměř automaticky na každé rozhodnutí krajských soudů, kdy nejsou oni úspěšní, podává rovněž kasační stížnost.

Návrh poslanců je z odborného hlediska velmi zajímavý a je rovněž i logický, ale není na místě řešit nárůst kasačních stížností spíše tím, že odstraníme příčinu tohoto nárůstu, tedy nefunkčnost Odvolacího ředitelství?

Nemyslím si, že by byla správná doba na to, aby došlo k této novelizaci soudního řádu správního. Ze své praxe znám, že krajské soudy často odborně nestačí na jimi projednávanou problematiku, jedná se zejména třeba o tzv. pobočky krajských soudů (Pardubice, Olomouc a další) a často i běžné krajské soudy alibisticky rozhodnou v neprospěch subjektů a nechávají to skutečné vyřešení právní otázky až na Nejvyšším správním soudu.

Je těžké si představit, že v této situaci, kdy některé krajské soudy na problematiku odborně nestačí, bude zabráněno poškozeným k přístupu ke kasačním stížnostem, resp. kasační stížnost bude možná pouze v případech, kdy svým významem podstatně přesahuje vlastní zájmy stěžovatele. V důvodové zprávě jsou přesně vyjmenovány okolnosti, za jakých lze kasační stížnost podat (odchýlení krajského soudu od judikatury, projednávaná skutečnost nebyla doposud NSS řešena, právní otázka byla NSS řešena rozdílně, nutná změna judikatury).

Uvedená novela by sice zjednodušila práci NSS, ale na druhou stranu by došlo ke stejnému nárůstu ústavních stížností, takže tento problém by se pouze přesunul z NSS na Ústavní soud. Takové řešení zcela jistě není systémové a navíc by bylo možné pouze za předpokladu, že krajské soudy dokáží odborně o každé žalobě rozhodnout, tedy rozhodnout v souladu se zákonem a navíc i za situace, kdyby existoval funkční druhý stupeň finanční správy, tedy kdyby Odvolací finanční ředitelství zachytilo podstatnou část vadných rozhodnutí krajských finančních úřadů a kdyby správní žaloba byla pouze výjimečným institutem, který by řešil pouze ty nejspornější otázky.

Za současné situace by navrhovaná novela měla neblahý dopad i na přezkum zajišťovacích příkazů, kdy se díky jejich nadužívání Finanční správou v posledních pěti letech judikatura Nejvyššího správního soudu teprve formuje a vyvíjí.