Chceme být protiváhou
oligarchizovaným českým
médiím

, šéfredaktor

Vznik internetového deníku Echo24.cz je reakcí na zásadní technologické a společenské změny, jimiž procházíme. Zatímco nástup nových technologií, které přinášejí digitální revoluci, je jev globální, společenská změna touto revolucí způsobená má řadu českých zvláštností. Digitalizace mění dosavadní návyky ve společnosti a styl života lidí. Mění se dynamika a způsob předávání informací – od osobních po institucionální. Za života žádné generace se nikdy takovým zásadním způsobem nezměnila výměna informací.

Nejviditelněji se digitální revoluce projevuje na vývoji sdělovacích prostředků. Dochází k obrovské diverzifikaci, od neustále rostoucího počtu televizních kanálů, nástupu nepřeberného množství elektronických médií šířených internetem, až po úpadek tištěných médií, zvláště pak denního tisku. Vedle nových příležitostí a snadnějších možností publikování přináší i změnu vlastnických vztahů médií. Nikdy nebylo tak snadné a relativně levné založit nové médium. V dobách před digitalizací byla k vydávání deníku nutná nákladná a komplikovaná infrastruktura, především tisk a distribuce, bývalo běžné, že noviny vlastnily své tiskárny, měly vlastní autodopravu s flotilou kamiónů a do takového prostředí nebylo vůbec jednoduché proniknout a prosadit se v něm. Pro nové hráče bylo téměř nemožné získat licenci k vysílání televize, počet frekvencí byl technicky velmi limitovaný. Digitalizace otevřela trh malým vydavatelům, novým televizím, ale i jednotlivým publicistům a blogerům, kteří mohou mít vliv na veřejné mínění ne menší než zavedené tituly. Velké mediální domy začaly ztrácet informační monopol, potýkají se s dramatickým poklesem nákladu (za posledních deset let spadl prodaný náklad deníků z téměř 2 miliónů na 800 tisíc kusů denně) či se sledovaností televizních pořadů. Logickým vyústěním je pokles inzertních příjmů, což mediální domy oslabilo ekonomicky a v některých případech se to projevuje i ohrožením jejich nezávislosti.

Ve vyspělých společnostech se mediální podnikatelé, přestože existuje řada známých výjimek, povětšinou aktivně nezapojovali do jiných ekonomických odvětví nebo přímo nevlastnili politickou stranu (tradice stranického tisku, která byla silná v Československu za první republiky, to nijak nepopírá; každá strana měla své noviny, ale nikoliv jedna několik).

Role médií pro fungování státu s demokratickým zřízením je nenahraditelná. Zajišťuje svobodu projevu, kritické posuzování jednání politiků, státních institucí a plní důležitou kontrolní funkci. V České republice dochází v posledních letech k oligarchizaci médií, která se na jednotlivých titulech podepisuje různou měrou ovlivnění obsahu. Zahraniční vlastníci českých médií se začali dostávat do ekonomických ztrát a rozhodli se své tituly prodávat. Ty se tak přesouvají do rukou mocenských a politických struktur platících za nákup vydavatelství nesmyslné částky. To vše má jen jediný smysl: získat vliv na veřejné mínění. Novým majitelům mají ochránit jejich ekonomické nebo politické zájmy. Echo24.cz žádné takové pozadí nemá. Chce být protiváhou oligarchizovaným českým médiím. Čtenáři Echo24 nebudou muset přemýšlet nad tím, jakým zájmům slouží. Echo24 chce sloužit pouze svým čtenářům.


The Echo publishing project emerged as a reaction to the dramatic technological and social changes we've been going through. While the new technology powering the digital revolution is a global phenomenon, the accompanying societal change has a number of local specifics in the Czech Republic.

The digital revolution has had its most visible impact in the media. Unprecedented diversification is the king – the number of TV channels is rising constantly, digital media delivered over a mixture of internet platforms is proliferating, print media, especially daily newspapers are experiencing decline. This brings new opportunities as well as disruptive changes in the ownership structure. Establishing a new media outlet has never been easier or cheaper. In the pre-digital age a costly and complex infrastructure was a prerequisite for launching a newspaper, including especially printing plants and distribution networks. With newspapers often owning its own printing plants and truck fleets, it wasn't easy to break through into this field. With the technical limitations of the frequency spectrum, prospective new players found it extremely difficult to obtain a broadcasting license. Digitalization opened up the market for numerous small publishers, broadcasters, and even individual authors and bloggers, some of whom may rival the established media outlets in their impact on the public opinion. Major media houses found themselves losing their information monopoly and battling a precipitous decline in circulation (the total circulation of Czech dailies has dropped from 2 millions to 800,000 during the last ten years) or viewers of their TV channels. A drop in advertising income became a logical consequence. This not only enfeebled the economic power of the media houses, but in some cases endangered their economic independence.

Media entrepreneurs in developed countries have tended not to expand their operations into other fields of business; they certainly haven't been in the habit of owning political parties (the tradition of political parties owning newspapers, which was the case in the prewar Czechoslovakia, was something different entirely – it was clear who owns what, and a single party certainly didn't own a sizable chunk of the market).

The role of the media in a democratic state is indispensable. They hold politicians and state institutions accountable, they provide an arena for free speech, and provide a feedback function for the society. An oligarchization of media ownership took hold in the Czech Republic in recent years. It influences to various degrees the content of individual outlets. The foreign owners, who had acquired most of Czech media properties in the 1990s, saw their profit margins squeezed and decided to leave the Czech market. The media houses are being acquired by members of Czech business and political structures who have been willing to pay economically irrational prices for them. The goal of their steps is obvious: to be able to influence the public opinion. The media are the tools to protect their economic and political interests. Echo has no murky background of this kind. It aims to counterbalance the oligarchized Czech media. Our readers will not have to wonder whose interests is our content supposed to serve. Echo wants to serve solely its readers.

We launched the news and opinion daily Echo24.cz on March 14, 2014. The staff consist mainly of opinion writers, reporters, the editor and management team of Lidové noviny, a newspaper with a tradition spanning 100 years, and until the acquisition by Andrej Babiš, the most serious-minded Czech daily.

Echo 24.cz attracted 4,3 mio monthly unique users by March 2020 (GA) and started to influence the public debate from the position of the strongest independent news web outlet in the country. On July 4, 2014 we launched Echo Weekly, first as and digital-only publication, and then, starting in November 2014 we responded to demand by adding a print edition. Echo Weekly, a political and intellectual revue, has a paid circulation of 13,000.

Adresa

Echo Media a.s.
Křížová 2598/4d
150 00 Praha 5
Česká republika

Redakce

+420 778 440 577
redakce@echo24.cz

Inzerce

Petra Feřtrová
+420 724 115 444
petra.fertrova@echo24.cz

Gabriela Rousová
+420 724 370 736
gabriela.rousova@echo24.cz

Ceník inzerce
Obchodní podmínky

Předplatné

+420 778 440 585
Pondělí až pátek 9:00 - 16:00
predplatne@echo24.cz