Zpráva PwC k vybraným daňovým údajům Andreje Babiše

Zpráva PwC k vybraným daňovým údajům Andreje Babiše 1
Domov
Echo24
Sdílet:

Zpráva o věcných zjištěních Ing. Andreji Babišovi 9. března 2017

Provedli jsme s Vámi dohodnuté postupy (rozepsány v Příloze i), týkající se kontroly vybraných položek zdanitelných příjmů, vybraných osvobozených příjmů a úroků z dluhopisů uvedených ve Vámi sestaveném prohlášení k 3. březnu 2017 (dále „Prohlášení“), které je uvedeno v Příloze 2. Naše práce byla provedena v souladu s Mezinárodním standardem pro související služby ISRS 4400 „Dohodnuté postupy v souvislosti s finančními informacemi“. Naše postupy byly provedeny pouze za účelem prokázání dostatečnosti Vašich příjmů pro nákup dluhopisů společnosti AGROFERT, a.s. širší veřejnosti. Provedením postupů uvedených v Příloze 1 jsme nezjistili žádné rozdíly oproti částkám uvedeným v Prohlášení, a naše zpráva je tedy bez věcných zjištění.

Provedené dohodnuté postupy nepředstavují audit ani prověrku Prohlášení, účetních závěrek Vámi vlastněných či ovládaných společností, Vašeho jiného majetku nebo finančních toků, prováděné podle Mezinárodních auditorských standardů nebo zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ani podle Mezinárodních standardů pro prověrky. Nevyjadřujeme tedy ani žádné ujištění ve smyslu Mezinárodních auditorských standardů respektive Mezinárodních standardů pro prověrky ohledně vybraných zdanitelných příjmů, vybraných osvobozených příjmů a úroků z dluhopisů uvedených v Prohlášení.

Pokud bychom prováděli dodatečné postupy týkající se Prohlášení nebo pokud bychom provedli audit nebo prověrku účetních závěrek společností Vámi vlastněných Či ovládaných a veškerého Vámi vlastněného majetku a veškerých souvisejících finančních toků podle Mezinárodních auditorských standardů nebo Zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, nebo podle Mezinárodních standardů pro prověrky, mohli bychom si povšimnout dalších záležitostí, o nichž by Vám v takovém případě byla podána zpráva.

Naše zpráva je určena primárné Vám za účelem definovaným v prvním odstavci. Není určena a nesmí být použita za jiným účelem.

 1. března 2017

 

Ing. Věra Výtvarová

statutární auditorka, ev. č. 1930

 

 

PŘÍLOHA 1

 

Dohodnuté postupy prováděné ve vztahu k Prohlášení

 

 1. Zdanitelné příjmy
 1. Obdržíme potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků za zdaňovací období roku 1996, které bylo vystaveno společností AGROFERT a.s. dne 29. ledna 1997 a odsouhlasíme částky uvedené v Prohlášení, časti I. Zdanitelné příjmy v tabulce ve sloupci I. Zdaňovací období, II. Celkový základ daně, IV. Pojistné sražené zaměstnanci a V. Daň na toto potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků.
 2. Obdržíme opisy vybraných údajů z daňového přiznání Ing. Andreje Babiše vystavené Finančním úřadem pro Středočeský kraj, Územní pracoviště – Praha západ, Na Pankráci 95, Praha 4 za roky 1997 až 2015 a odsouhlasíme částky uvedené v Prohlášení, části I. Zdanitelné příjmy v tabulce ve sloupci I. Zdaňovací období, II. Celkový základ daně, III. Pojistné odváděné zaměstnavatelem, IV. Pojistné sražené zaměstnanci a V. Daň na jednotlivé opisy vybraných údajů z daňových přiznání za odpovídající roky 1997 až 2015.
 1. U položek uvedených v Prohlášení, části I. Zdanitelné příjmy ve sloupci VI. Rozdíl v částce větší než 20 000 000 Kč odsouhlasíme údaj úhrnu příjmů ze závislé činnosti od společnosti AGROFERT, a.s. uvedený v opisu vybraných údajů z daňových přiznání na mzdový list společnosti AGROFERT, a.s. za dané kalendářní období.
 1. Ve všech měsících, kdy čistý příjem k výplatě plynoucí Ing. Andreji Babišovi z příjmů ze závislé činnosti od společnosti AGROFERT, a.s. přesáhl 20 000 000 Kč, odsouhlasíme platbu čistého příjmu k výplatě na bankovní výpisy společnosti AGROFERT, a.s. a odsouhlasíme, že částka tohoto čistého příjmu k výplatě byla zaplacena na účet Ing. Andreje Babiše.
 1. Odsouhlasíme matematickou správnost částek uvedených v Prohlášení, části I. Zdanitelné příjmy v tabulce ve sloupci VI. Rozdíl a řádku Celkem Kč.

 

 1. Vybrané osvobozené příjmy

 

 1. Obdržíme originály smluv uvedených v Prohlášení, části II. Vybrané osvobozené příjmy a údaje o ceně, předmětu smlouvy a datu smlouvy uvedené v Prohlášení, části II. Vybrané osvobozené příjmy odsouhlasíme na tyto smlouvy.
 2. Platbu částek osvobozených příjmů uvedených v Prohlášení, části II. Vybrané osvobozené příjmy odsouhlasíme na bankovní výpisy Společnosti AGROFERT, a.s. (kupující) a odsouhlasíme, že částky byly vyplaceny na účet Ing. Andreje Babiše.
 1. Odsouhlasíme matematickou správnost celkového součtu vybraných osvobozených příjmů uvedeného v Prohlášení, časti II. Vybrané osvobozené příjmy, bodě 4.

 

 1. Úroky z dluhopisů

 

 1. Odsouhlasíme nákupy dluhopisů vydaných společností AGROFERT, a.s. AGRO.HOL.6,00/22, ISIN CZ0003509507 Ing. Andrejem Babišem na potvrzení obchodu bankou.
 2. Odsouhlasíme věcnou a matematickou správnost částek úroků přijatých v letech 2014 a 2015 uvedených v Prohlášení, části III. Úroky z dluhopisů.
 1. Platbu částek úroků přijatých v letech 2014 a 2015 uvedených v Prohlášení části III. Úroky z dluhopisů odsouhlasíme na bankovní výpisy Společnosti AGROFERT, a.s. a odsouhlasíme, že částky byly vyplaceny na účet Ing. Andreje Babiše.

 

 1. Úhrn příjmů

 

 1. Odsouhlasíme matematickou správnost celkového úhrnu příjmů uvedeného v Prohlášení, částech I., II. a III.

 

 

 

PŘÍLOHA 2

 

PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný Andrej Babiš prohlašuji následující:

 

 1. Zdanitelné příjmy
 1. V průběhu let 1996 až 2015 jsem obdržel a do daňového přiznáni řádně zahrnul níže uvedené zdanitelné příjmy (viz tabulka). Daňové přiznání za rok 2016 bude podáno do 30. června 2017 a příjmy za rok 2016 proto v této tabulce nejsou uvedeny.
 2. Od celkového základu dané je v období od roku 1996 do roku 2007 odečtena částka pojistného sraženého v České republice z příjmů ze závislé činnosti zaměstnavatelem (od roku 2008 již tento údaj není uváděn v daňovém přiznání a proto není v přehledu uveden, přestože tato částka snižuje čistý příjem).
 3. Od celkového základu je dále počínaje rokem 2008 odečtena částka pojistného, kterou je v České republice povinen z příjmů ze závislé činnosti platit zaměstnavatel (o tuto částku se od roku 2008 zvyšuje základ daně).
 4. Úhrn základů daně, snížený o pojistné podle předchozích bodů a o částku zaplacené daně i příjmů fyzických osob, činí 1 503 715 090 Kč.

 

1. II. III. IV. V. VI.
Zdaňovací období Celkový základ daně Pojistné odváděné zaměstnavatelem Pojistné sražené zaměstnanci Daň Rozdíl
  (A) ř.DP (B) ř.DP (C) ř.DP (D) ř.DP (A-B-C-D)
1996 1 452 179 4* X   193 172 3* 506 288 5* 752 719
1997 2 678 819 128 X   273 892 46 849 284 175 1 555 643
1998 3 072 608 41 X   355 665 39 1 117 476 56 1 599 467
1999 3 681 047 41 X   441 745 39 1 332 980 56 1 906 822
2000 4 323 351 41 X   491 693 39 1 335 148 56 2 496 510
2001 15 388 410 77 X   1 908 269 39 4 869 712 109 8 610 429
2002 21 197 415 39 X   2 835 765 202 6 727 075 58 11 634 575
2003 6 682 127 39 X   840 834 202 2 074 378 58 3 766 915
2004 7 550 573 39 X   929 134 202 2 340 205 58 4 281 234
2005 4 223 125 45 X   312 594 32 1 234 353 76 2 676 178
2006 2 100 957 45 X   226 868 32 590 092 74 1 283 997
2007 2 211 662 45 X   226 531 32 572 956 74 1 412 175
2008 21 381 612 45 393 122 32 v DP neuvedeno   3 116 424 74 17 872 066
2009 444 693 568 45 390 773 32 v DP neuvedeno   66 657 825 74 377 644 970
2010 81 062 388 45 580 396 32 v DP neuvedeno   12 111 297 74 68 370 695
2011 161 214 745 45 605 635 32 v DP neuvedeno   24 133 857 74 136 475 253
2012 552 886 031 45 517 861 32 v DP neuvedeno   78 456 252 74 473 911 918
2013 255 106 991 45 15 433 350 32 v DP neuvedeno   49 687 066 74 189 986 575
2014 244 395 269 45 18 910 821 32 v DP neuvedeno   50 299 188 74 175 185 260
2015 26 297 200 45 543 582 32 v DP neuvedeno   3 461 929 74 22 291 689
Celkem Kč 1 861 600 077           311 473 785   1 503 715 090

 

 • Poznámka: V roce 1996 jsem podával daňové přiznáni ve Slovenské republice, údaje byly převzaty z formuláře Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé Činnosti a funkčních požitků, které bylo vystaveno společností AGROFERT a s. dne 29.1.1997 a je součástí podaného daňového přiznání.

 

 1. Vybrané osvobozené příjmy
 1. V roce 2009 mi plynul osvobozený příjem z prodeje 100 ks akcií ve slovenské společnosti AFEED, a.s. v úhrnné výši 6 242 000 EUR, a to na základě Smlouvy o koupi akcií ze dne 13.7.2009. Kupní cena byla stanovena v částce ocenění akcií podle znaleckého posudku. Příjem přepočtený na české koruny kurzem ČNB ke dni 20.7.2009 v hodnotě 25,84 činí 161 293 280 KČ.
 2. V roce 2010 mi plynul osvobozený příjem z prodeje 16 ks akcii ve společnosti PROFROST a.s. v úhrnné výši 527 468 800 Kč, a to na základě Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů ze dne 11.5.2010. Kupní cena byla stanovena v částce ocenění akcií podle znaleckého posudku.
 3. V roce 2011 mi plynul osvobozený příjem z prodeje 20 ks akcií ve společnosti AFEED CZ, a.s. v úhrnné výši 59 000 000 Kč, a to na základě Smlouvy o úplatném prodeji cenných papírů ze dne 2.5.2011. Kupní cena byla stanovena v Částce ocenění akcií podle znaleckého posudku.
 4. Celkový součet výše uvedených příjmů je 747 762 080 Kč.

 

 1. Úroky z dluhopisu
 1. V roce 2014 jsem obdržel úrokové příjmy z dluhopisů vydaných společností AGROFERT, a.s.v úhrnné výši 76 179 758,09 Kč
 2. V roce 2015 jsem obdržel úrokové příjmy z dluhopisů vydaných společností AGROFERT, a.s.v úhrnné výši 90 171 424,76 Kč.

 

 1. Shrnutí
 1. Úhrn příjmů uvedených v bodech I, II a III činí celkem 2 417 828 352,85 Kč.

 

V Praze dne 3.3. 2017

 

Ing Andrej Babiš

Sdílet:

Hlavní zprávy

Týdeník Echo

Koupit
×

Podobné články