Papež František při setkání s velmistrem Řádu maltézských rytířů -