Data o koronaviru musí být zveřejněna

Data o koronaviru musí být zveřejněna
Názory čtenářů

Pavel Janský

Se zájmem jsem si poslechl zvukový záznam z vystoupení pana Vladimíra Duška, ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky, ve kterém informoval členy zdravotního výboru o průběhu koronavirové nákazy a její zvládání v naší zemi. Vystoupení je zajímavé v mnoha aspektech, počínaje bezesporu nekonvenčním přístupem prezentátora až po jednotlivá stanoviska, která z vystoupení vyplynula.

To, co mne z titulu mé profese zajímalo nejvíce, byl postoj státní organizace, kterou pan Dušek zastupuje, k otázce sdílení dat, která jsou shromažďována v souvislosti se současnou krizí způsobenou nákazou koronavirem. Zde se pan Dušek vyjádřil jednoznačně - žádná data nebudou. Jeho vystoupení působilo dojmem, že rozhodnutí o tom, jestli data budou poskytnuta jinému subjektu či ne, závisí vždy a pouze na názoru osoby, která má příslušná data ve “svém” informačním systému.

Odpor této organizace sdílet data s jakýmkoliv dalším subjektem je částečně znám. Stále se však nabízí otázka, jaké jsou objektivní důvody tohoto odmítavého postoje. Pokud bychom brali v potaz pouze technické aspekty, pak veškeré známé skutečnosti hovoří pro zveřejnění těchto dat minimálně pro užší okruh zájemců, kteří se snaží v současné krizi být nápomocni. Jinými slovy, žádné zjevné technické či legislativní příčiny deklarovanou neochotu nepodporují. Data lze technicky anonymizovat tak, že je nebude možné spojit s konkrétní osobou a tedy vyhoví normě GDPR i normám jiným.

Problémem tedy může být skutečnost, že neexistuje jasné obecné stanovisko státu k využití veřejných (anonymizovaných) dat a informací. Toto stanovisko by se mělo nést v duchu podpory spolupráce státních institucí a soukromých subjektů, jak komerčních tak vzdělávacích, ve společném úsilí využít data maximálně ku prospěchu nás všech. Toto by mělo platit v případě státních institucí obecně, nejen v tomto krizovém období.

Oddělení pana Duška by se pak - vedle svých stávajících aktivit - mělo stát platformou, která vytváří a spravuje ekosystém, kde jsou diskutovány různé možnosti využití dat a modelů za účasti rozličných subjektů. V oblastí IT více než kdekoliv jinde je totiž důležité své vlastní názory a výstupy práce konfrontovat s názory jinými. Vždyť vývoj poznání je v této oblasti doslova překotný.

Pokud by se podařilo tuto spolupráci rozběhnout a dosáhnout společného cíle, bude to ku prospěchu nás všech. A těmi všemi myslím i Ústav zdravotnických informací a statistiky.