Při vymáhání dluhopisů je rozhodující, jestli bylo zahájeno insolvenční řízení

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Při vymáhání dluhopisů je rozhodující, jestli bylo zahájeno insolvenční řízení 3
INZERCE

FABIAN & PARTNERS

Vymáhání dluhopisů se stává čím dál častěji skloňovanou věcí, jelikož čím dál tím více emitentů nesplácí své dluhy řádně a včas, nacházejí se v úpadku, případně jsou účastníky již zahájeného insolvenčního řízení. Pro určení způsobu, jakým bude pohledávka držitele dluhopisu vymáhána, je rozhodující právě zejména skutečnost, jestli insolvenční řízení bylo zahájeno, či nikoliv.

Pohledávku z dluhopisů je možné uplatnit u soudu a požadovat vydání rozhodnutí na zaplacení pohledávky. Nejefektivnějším způsobem je řízení o vydání platebního rozkazu (dle § 172 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.) V případě platebního rozkazu vydává soud své rozhodnutí pouze na základě listinných dokumentů předložených společně s návrhem na vydání platebního rozkazu, bez toho aniž by nařizoval jednání, pokud má soud za to, že jsou tvrzené skutečnosti dostatečně prokázané. Už z povahy samotného dluhopisu vyplývá, že přiložení originálu dluhopisu k návrhu na zahájení řízení je k řádnému uplatnění nároku nezbytné. Také je nutné přiložit emisní podmínky, ze kterých je zjistitelné, zda proběhla emise (vydání) řádně a dluhopisy jsou platné. S tímto soudním řízením je spojena povinnost držitele dluhopisu, který vystupuje v pozici žalobce, uhradit soudní poplatek.

Stanovení výše poplatku

Podle sazebníku soudních poplatků, který je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, se pro jednotlivé výše pohledávek stanovuje i výše poplatků. V následující tabulce můžete vidět přehled výše poplatků závisející od velikosti dlužné částky.

Foto: FABIAN & PARTNERS

Pro řízení o vydání platebního rozkazu ve věci pohledávky z dluhopisu jsou dle § 9 odst. 2 písm. j) OSŘ věcně příslušné krajské soudy.

Platení rozkaz a jeho účinnost

Po vydání platebního rozkazu je emitentovi dluhopisu stanovena 15 denní lhůta k podání odporu, která běží ode dne doručení platební rozkazu emitentovi. Pokud je odpor podán, soud platební rozkaz zruší a nařídí ve věci jednání. Pokud eminent odpor nepodá, má platební rozkaz povahu pravomocného a vykonatelného rozhodnutí, které může sloužit jako exekuční titul a až tehdy je možné pro vymožení nařídit exekuci. I v případě, že žalovaný odpor nepodá, nemusí platební rozkaz nabýt právní moci, ale může být zrušen, jelikož jej nebylo možné doručit žalovanému do vlastních rukou (§ 173 občanského soudního řádu). V takovém případě je potom nařízeno jednání u soudu a poté vydáno rozhodnutí, u kterého však není nutné splnit výše uvedenou podmínku doručení.

Emitent je v insolvenčním řízení

V případě, že bylo vůči emitentovi zahájeno insolvenční řízení, je jediným způsobem vymáhání pohledávky z dluhopisu přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení. Na základě ustanovení § 109 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“) není možné pohledávky týkající se majetkové podstaty uplatnit po zahájení insolvenčního řízení žalobou, pokud je možné je uplatnit přihláškou. Majetkovou podstatu tvoří mimo jiné také peněžní prostředky dlužníka, z toho důvodu tedy není (podle § 109 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 206 odst. 1 písm. a)) možné peněžní pohledávky uplatňovat žalobou po zahájení insolvenčního řízení.

Insolvenční řízení je řízením návrhovým, přičemž návrh na zahájení řízení může podat dlužník nebo jeho věřitel, pokud se dlužník nachází v úpadku (ve smyslu § 3 insolvenčního zákona). Přihlášky pohledávky se uplatňují u soudu, který je zveřejní v insolvenčním rejstříku a následně přepošle insolvenčnímu správci k přezkumu. S podáním přihlášky není spojený žádný soudní poplatek. Přihlášku pohledávky je možné uplatnit od okamžiku zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku, přičemž tato lhůta činí 2 měsíce od vydání rozhodnutí o úpadku. K později podaným přihláškám soud nepřihlíží a tyto přihlášky nejsou v insolvenčním řízení uspokojovány.

Je nezbytné mít originál dluhopisu

Jak již bylo výše zmíněno, přihlášky pohledávek podléhají přezkumu insolvenčního správce a z toho důvodu je důležité jejich pečlivé vyplnění a podání. Dluhopis je cenný papír a právě z důvodu, že se jedná o cenný papír nelze přihlášku pohledávky uplatnit, aniž by byl k přihlášce přiložen originál dluhopisu. Při nepředložení originálu má insolvenční správce, jehož povinností je také mimo jiné přezkoumat přihlášené pohledávky, právo popřít pravost přihlášené pohledávky, jelikož insolvenční správce nemusí mít za dostatečně prokázanou skutečnost, že pohledávky skutečně vznikla.

Insolvenčnímu správci náleží právo popírat přihlášky pohledávek, které jsou promlčené nebo které už zanikly. V případě, kdy věřitel uvede v přihlášce jakékoliv nepravdivé údaje, jejichž následkem je přihlášená pohledávka vyšší než by měla ve skutečnosti být, vystavuje se nebezpečí, že insolvenční správce popře pohledávku do výše dle § 194 insolvenčního zákona.

V insolvenčním řízení, stejně jako v řízení o vydání platebního rozkazu je možné uspokojovat nejen jistinu dluhopisu, ale také právo na výnosy, případně úroky z prodlení ve smluvní, a pokud nebyla sjednána, tak zákonné výši, či smluvní pokuty.

Závěrem

Problematika vymáhání dluhopisů je poměrně složitá a je potřeba určitá výše opatrnosti a obezřetnosti, aby nebylo ničeho v procesu vymáhání opomenuto. Proto jsme se vším připraveni pomoci a v případě jakýchkoliv nejasností se na nás neváhejte obrátit.

Foto: Fabian & Partners